Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

Algemene voorwaarden Sowdan

Algemene voorwaarden Sowdan

Definities

In deze algemene voorwaarden betekent:

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Sowdan.

App: de applicatie die door Sowdan wordt aangeboden en waarmee de Diensten kunnen worden afgenomen.

Begunstigde: de persoon ten gunste van wie de Transactie wordt uitgevoerd komt, al dan niet tevens aangesloten bij Sowdan.

Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Diensten: de verstrekking door Sowdan aan de Gebruiker van toegang tot en besturing van alle functionaliteiten en opties van de App, de levering van digitale inhoud aan de Gebruiker, waaronder nu en in de toekomst door Sowdan (of derden) te leveren diensten met betrekking tot de App, het faciliteren en mogelijk maken door Sowdan van uitwisseling van (verbruiks)gegevens en informatie tussen Gebruiker en Sowdan, het beschikbaar stellen van eventuele upgrades en updates van Programmatuur, dit alles met als doel om op verzoek van de Gebruiker de Transacties uit te kunnen voeren.

Gebruiker: een Consument die Diensten afneemt van Sowdan.

Programmatuur: alle software, waaronder firmware, die op de App is geïnstalleerd en/of de Gebruiker op instructie van Sowdan downloadt, en is vervat in de Diensten, dan wel door Sowdan aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de ontvangst, het gebruik en de levering van de Diensten.

Sowdan: Sowdan B.V., gevestigd te Rotterdam
Veerkade 1, 3016 DE, met KvK-nr. 63683660

Stichting: de Stichting Betaalkantoor Sowdan, gevestigd te Rotterdam
Veerkade 1, 3016 DE, met KvK-nr. 64332020

Transactie: de betalingsopdracht die de Gebruiker wenst uit te (laten) voeren ten gunste van de bankrekening van de Begunstigde.

Vrijstelling: de vrijstelling voor het vergunningsvereiste van de De Nederlandsche Bank, zoals deze aan Sowdan is verleend op grond van artikel 2:3d van de Wet op het financiële toezicht.

Website: de website www.sowdan.nl

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Sowdan met betrekking tot de Diensten.

1.2 Bij het downloaden van de App, wordt aan de Gebruiker gevraagd of men akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Op dat moment heeft de Gebruiker een mogelijkheid om op een hyperlink te klikken, waardoor de Algemene Voorwaarden op het scherm voor de Gebruiker verschijnen, kunnen worden gelezen en worden opgeslagen. De Gebruiker dient vervolgens via een keuze knop te bevestigen dat de Algemene Voorwaarden zijn aanvaard.

1.3 Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Als een bepaling uit de Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn met een toepasselijk rechtsvoorschrift, zal die bepaling worden vervangen door een door Sowdan vast te stellen rechtens toelaatbare bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de originele bepaling.

2. Account

2.1 Om gebruik te maken van de app van Sowdan dient de Gebruiker een persoonlijk account aan te maken. Ter registratie dient de Gebruiker de volgende gegevens op te geven: voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mail.

2.2 In het kader van de Wet ter voorkoming van het witwassen en het financieren van terrorisme dient Sowdan bovendien de gebruiker te controleren. Derhalve dient de gebruiker zijn account te activeren door €0,01 via iDEAL over te maken naar zijn eigen iBAN.

2.3 De Gebruiker heeft de mogelijkheid om meerdere iBAN’s toe te voegen. Iedere iBAN dient afzonderlijk te worden geactiveerd middels een iDEAL betaling.

2.4 De Gebruiker staat er jegens Sowdan voor in dat de informatie die de Gebruiker verstrekt correct, actueel en volledig is.

3. Gebruik van de Diensten

3.1 Het gebruik van de Diensten van Sowdan is uitsluitend bedoeld voor de Consument. Zakelijk gebruik van de Diensten van Sowdan is derhalve niet toegestaan.

3.2 Alvorens gebruik te kunnen maken van de Diensten van Sowdan dient de Gebruiker de Algemene Voorwaarden en Privacy Policy van Sowdan te accepteren. Bovendien dient de Gebruiker het gehele acceptatieproces als bedoelt in artikel 1.2, 2 en dit artikel van deze Algemene Voorwaarden te doorlopen.

4. Randvoorwaarden de App en Diensten en identificatie

4.1 Indien en voor zover Sowdan hiertoe wegens een wettelijke bepaling verplicht is, is zij te allen tijde bevoegd de Gebruiker te vragen zich te identificeren.

4.2 Bij het installeren van de App worden de contactgegevens van de Gebruiker gevraagd. Deze kunnen door Sowdan worden gebruikt om contact op te nemen met de Gebruiker bijvoorbeeld als er problemen zijn met een Transactie. Het is om die reden dat de Gebruiker een wijziging in de contactgegevens zo snel mogelijk aan Sowdan dient door te geven.

5. Herroepingsrecht

5.1 Zodra de App is geïnstalleerd, is deze door Sowdan aan de Gebruiker geleverd.

5.2 Sowdan informeert de Gebruiker nadrukkelijk voor de totstandkoming van een Transactie dat deze Transactie niet meer kan worden herroepen, nadat de opdracht voor de Transactie is gegeven.

6. Uitvoering en gebruikersvoorwaarden van de Diensten

6.1 De Diensten kunnen worden uitgevoerd volgens onderstaande procedure. Sowdan kan de Transactie (laten) uitvoeren vanaf een bankrekening gehouden bij een van de volgende banken: ING bank, Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank, ASN Bank, Van Lanschot, Regio Bank, Triodos, Bunq en Knab Bank.

6.2 De Transactie kan worden uitgevoerd, indien de Begunstigde een bankrekening aanhoudt bij een van de volgende banken: ING Bank, Rabobank en SNS Bank.

6.3 Nadat de Transactie is gevalideerd wordt de Transactie door Sowdan uitgevoerd. Teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten vindt de Transactie in eerste instantie plaats ten gunste van de Stichting. Nadat de Transactie door iDEAL is gevalideerd, wordt de Transactie vervolgens gefinaliseerd door betaling op de bankrekening van de Begunstigde. Op dat moment is de Transactie definitief en onherroepelijk.

6.4 Sowdan spant zich in ervoor zorg te dragen dat de Transactie plaats zal vinden binnen 1 minuut, nadat de Gebruiker de opdracht voor de Transactie heeft gegeven. Sowdan kan hieromtrent echter geen garanties verstrekken.

6.5 Nadat de Transactie is uitgevoerd, wordt deze geregistreerd in de database. De Transactie wordt toegevoegd aan het persoonlijk profiel en de historie van de Gebruiker. Deze informatie is door de Gebruiker via de App in te zien.

6.6 Indien de Gebruiker (i) een Transactie heeft geprobeerd uit te laten voeren naar een onjuist IBAN-nummer, dan wel (ii) een Transactie heeft geprobeerd uit te laten voeren naar een niet bestaand IBAN-nummer, heeft de Gebruiker de verplichting om dit schriftelijk (elektronisch via info@sowdan.com) kenbaar te maken aan Sowdan binnen 1 (een) week nadat opdracht is gegeven voor de Transactie. In dat geval zal Sowdan een poging ondernemen om de Transactie terug te draaien, door het aanspreken van de ontvanger – die niet de Begunstigde blijkt te zijn. Sowdan kan niet garanderen dat zij er in slaagt de Transactie terug te draaien.

6.7 Sowdan is geen partij bij de rechtsverhouding, bijvoorbeeld tussen Gebruiker en Begunstigde of tussen Gebruiker en een bankinstelling. Sowdan is derhalve ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het nakomen van afspraken die de Gebruiker heeft met anderen.

7. Vergoedingen en betaling

7.1 Het uitvoeren van een Transactie kost € 0,25 + 1% van het bedrag dat je wilt overmaken.

7.2 Tenzij anders vermeld zijn alle vergoedingen en prijzen uitgedrukt in euro’s en inclusief BTW en /of andere toepasselijke belastingen en/of heffingen.

8. Gebruiksrecht van de App en de Programmatuur

8.1 De Gebruiker verkrijgt een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de Programmatuur en de App voor niet-zakelijk gebruik.

8.2 Het gebruiksrecht geeft recht op het (automatisch) ontvangen van updates en/of upgrades in de Programmatuur en/of de App. Voordat updates en/of upgrades kunnen worden geleverd, kan de Gebruiker worden gevraagd (aanvullende) voorwaarden te aanvaarden (bijvoorbeeld bij updates en/of upgrades van de App).

8.3 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteurs-, model-, merk- en databankrechten, op de Programmatuur, de App en de Diensten (blijven) berusten bij Sowdan en/of haar licentiegevers. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Programmatuur, de App en de Diensten (of gedeeltes daarvan) openbaar te maken, te bewerken, te verveelvoudigen, te reverse engineeren, en/of aan derden te verstrekken, behalve voor zover dit is toegestaan onder de Algemene Voorwaarden.

8.4 Sowdan vrijwaart de Gebruiker tegen eventuele vorderingen wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van het gebruik van de Programmatuur, de App en/of Diensten, mits de Gebruiker (i) Sowdan onmiddellijk informeert over de aanspraken van derden, (ii) de behandeling van aanspraken of geschillen volledig aan Sowdan en/of haar licentiegevers overlaat, (iii) Sowdan op haar verzoek van alle benodigde informatie voorziet, en (iv) de Programmatuur, de App en/of Diensten in overeenstemming de Algemene Voorwaarden normaal gebruikt.

8.5 In de Programmatuur en de App zitten technische beveiligingen van Sowdan en/of haar licentiegevers om digitale informatie en content te beschermen. Deze beveiligingstechnologie vormt een integraal onderdeel van de Programmatuur en de App. Het is de Gebruiker niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen, te wijzigen of te omzeilen.

8.6 De Gebruiker zal alle instructies van Sowdan en/of haar licentiegevers bij het gebruiken van de Programmatuur en de App opvolgen.

8.7 Om de App te gebruiken, verstrekt Sowdan aan de Gebruiker persoonlijke toegangsmiddelen, zoals een inlognaam en code. De Gebruiker is niet gerechtigd op een andere wijze dan met gebruik van deze middelen toegang tot de Diensten te verkrijgen. De Gebruiker zal zorgvuldig omgaan met aan hem verstrekte toegangsmiddelen en onbevoegd gebruik daarvan voorkomen, alsmede deze toegangsmiddelen geheimhouden en niet door onbevoegden laten gebruiken. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de gevolgen en de kosten van ieder bevoegd en onbevoegd gebruik van de Diensten.

8.8 Sowdan en/of haar licentiegevers zijn bevoegd op ieder tijdstip (delen van) de Programmatuur en/of Diensten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of de toegang tot (delen van) de Programmatuur en/of Diensten (tijdelijk) stop te zetten en/of te beperken.

8.9 Houdt de Gebruiker zich niet aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, of wanneer Sowdan redelijkerwijs vermoedt dat de Gebruiker zich daar niet aan houdt, is Sowdan gerechtigd het gebruiksrecht als vastgelegd in dit artikel geheel of gedeeltelijk te (doen) beëindigen en/of de toegang tot (delen van) de Programmatuur en/of de App (al dan niet tijdelijk) te blokkeren.

9. Registratie en verwerking van Persoonsgegevens

9.1 Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moet Sowdan onderzoek doen naar de Gebruiker. Indien Sowdan in dat kader aan Gebruiker om aanvullende informatie omtrent de Transactie vraagt, dan is Gebruiker verplicht deze te verschaffen.

9.2 De persoonsgegevens van Gebruiker (kunnen) worden geregistreerd in een of meer bestanden van Sowdan met inachtneming van de geldende wetgeving. Het Privacy Statement omschrijft de manier waarop Sowdan met de persoonsgegevens van de Gebruiker om gaat. Dit Privacy Statement is door de Gebruiker geaccepteerd voorafgaand aan het in gebruik nemen van de App en is te allen tijde terug te lezen op de Website.

10. Overmacht

10.1 Een tekortkoming in de nakoming door Sowdan kan haar niet worden toegerekend indien sprake is van overmacht als bedoeld in de wet (artikel 6:75 BW). Gedurende de duur van overmacht kan de Gebruiker geen nakoming vorderen, waaronder de verplichting tot levering van de Diensten. Sowdan is daarvoor aan de Gebruiker geen schadevergoeding verschuldigd.

10.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoringen, storingen in elektronische communicatienetwerken of verbindingen, aanvallen en/of hacken door derden op de beveiliging van de App, de Programmatuur en/of Diensten, blikseminslag, de onmogelijkheid en/of weigering van een externe toeleverancier tot levering aan Sowdan van onderdelen, diensten, software, documentatie of andere informatie die noodzakelijk zijn voor de App, de Programmatuur en de Diensten en het gebruik daarvan, en alle storingen of invloeden die buiten de macht van Sowdan liggen en redelijkerwijs niet voorzienbaar of te voorkomen zijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Sowdan is tegenover de Gebruiker aansprakelijk voor schade als gevolg van een aan haar toe te rekenen tekortkoming, voor zover de wet dat bepaalt, de aansprakelijkheid in artikel niet wordt beperkt of uitgesloten, en deze schade door de Gebruiker redelijkerwijs niet voorkomen en/of beperkt had kunnen worden. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade met opzet of bewuste roekeloosheid door Sowdan is veroorzaakt.

11.2 Eventuele schade dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken nadat deze redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan Sowdan te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn op de voorgeschreven wijze aan Sowdan is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Gebruiker redelijkerwijs aannemelijk maakt dat een tijdige of schriftelijke reactie redelijkerwijs niet van hem verlangd kon worden.

11.3 Sowdan is niet aansprakelijk voor schade en/of gebreken (waarbij met ‘gebreken’, gebreken in de App en/of Diensten wordt verstaan) die:

 • het gevolg zijn van onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik, bediening of behandeling van de App en/of de Diensten door de Gebruiker;

 • ontstaan zijn door niet stipte of onzorgvuldige naleving van de door Sowdan verstrekte gebruiksvoorschriften;

 • het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van de Gebruiker in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden,

 • het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld, en/of fraude van de Gebruiker;

 • ontstaan zijn door het doorgeven aan de Gebruiker van door derden verstrekte informatie;

 • het gevolg zijn van een gebrek in de beveiliging van de door de Gebruiker opgeslagen informatie (waaronder wachtwoorden voor de App en/of Diensten) op de systemen van Sowdan en/of door Sowdan ingeschakelde derden;

 • die voor rekening van de fabrikant van de App komen uit hoofde van productaansprakelijkheid;

 • die verband houden met of het gevolg zijn van onderbrekingen in of blokkeringen van de toegang tot de server van een derde (waarmee deze derde informatie heeft opgeslagen en voor de Gebruiker via de Diensten toegankelijk maakt) of het internet.

11.4 In aanvulling op het voorgaande geldt dat Sowdan tegenover de Gebruiker enkel aansprakelijk is voor directe schade. Sowdan is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Gebruiker, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade, gevolgschade en schade van derden.

11.5 Indien en voor zover Sowdan onherroepelijk gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag van de Transactie zoals bepaald in de Algemene Voorwaarden, of in het geval de schade wordt gedekt door een verzekering van Sowdan en/of de door haar ingeschakelde derden, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

12. Beschikbaarheid en storingen

12.1 Sowdan streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de App en de Diensten. Sowdan geeft ter zake echter geen garanties af.

12.2 Ten behoeve van (i) onderhoud (waaronder tevens begrepen het uitvoeren van updates en upgrades) aan de App en/of de Diensten; voor (ii) door Sowdan te verrichten aanpassingen van de Diensten, (iii) een eventueel defect aan de Programmatuur; (iv) indien noodzakelijk bijvoorbeeld in geval van poging tot piraterij, verduistering, misbruik en/of bedrog kan Sowdan de App, de Programmatuur en/of de Diensten tijdelijk buiten gebruik stellen, zonder dat de Gebruiker hierdoor recht op schadevergoeding heeft. Sowdan zal dit tot een minimum beperken, en dit tijdig aan de Gebruiker mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

12.3 Ervaart de Gebruiker een storing in de werking of het functioneren van De App en/of de Diensten, dan biedt Sowdan online ondersteuning via e-mail. Storingen worden altijd zo spoedig mogelijk na ontdekking daarvan aan Sowdan gemeld.

12.4 Ondanks deze verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid kunnen zich technische problemen voordoen waardoor de App, de Diensten en de Website niet of niet volledig beschikbaar zijn. Sowdan zal – onverminderd een mogelijk beroep op overmacht, zoals omschreven in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden – alle redelijke inspanningen doen om de technische defecten binnen een redelijke termijn te verhelpen.

13. Wijziging voorwaarden en vergoedingen

13.1 Sowdan kan de Algemene Voorwaarden, de Diensten en de (hoogte van de) vergoedingen wijzigen.

13.2 Sowdan is steeds gerechtigd de technische eigenschappen van de App en/of de Diensten te wijzigen om (i) te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels, en/of aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. Sowdan spant zich in deze wijzigingen uit te voeren zonder dat dit gevolgen heeft voor de gebruiksmogelijkheden van de Gebruiker.

14. Diversen

14.1 Sowdan is gerechtigd (delen van) de Algemene Voorwaarden door derden te laten uitvoeren.

14.2 Voor klachten kan de Gebruiker mailen naar info@sowdan.com.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 De Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

15.2 Het bovenstaande laat onverlet dat Sowdan en de Gebruiker zich altijd zullen inspannen hun geschil minnelijk op te lossen.

Privacy Statement Sowdan

Sowdan verwerkt persoonsgegevens en wil haar Gebruikers hierover duidelijk en transparant informeren. Sowdan acht het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van groot belang en deze worden dan ook zorgvuldig verwerkt en opgeslagen. In dit Privacy Statement geeft Sowdan daarom antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Sowdan in Nederland.

Voor het geven van de antwoorden in deze verklaring, worden de volgende definities gebruikt:

Gebruiker: eenieder die gebruik maakt van de diensten van Sowdan, al dan niet via een afgesloten contract met Sowdan. Onder de diensten van Sowdan vallen zowel de betaling als het betaalverzoek.

Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen ervan, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van de gegevens uit de administratie van Sowdan.

Artikel 1. Van wie verwerkt Sowdan persoonsgegevens?

Sowdan verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie heeft, wil krijgen of heeft gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld Persoonsgegevens van:

 • Gebruikers en van degene die betaalverzoeken betaalt,

 • Mensen die interesse tonen in de diensten van Sowdan, of

 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar Sowdan een relatie mee heeft, wil krijgen of heeft gehad.

Artikel 2. Wie is verantwoordelijk voor de Verwerking van mijn persoonsgegevens?

Sowdan is verantwoordelijk voor het Verwerken van de Persoonsgegevens.

Artikel 3. Voor welke doeleinden Verwerkt Sowdan persoonsgegevens?

Sowdan verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een commerciële relatie met Gebruiker aan te gaan;

 • om de relatie met Gebruiker te onderhouden en opdrachten uit te voeren;

 • om de belangen van Gebruiker en Sowdan te beschermen;

 • voor de ontwikkeling en de verbetering van de producten en diensten van Sowdan;

 • voor promotie- en marketingdoeleinden, waarvoor geldt dat de Gebruiker steeds vooraf kan aangeven dat hij hiermee niet akkoord is;

 • om wettelijke verplichtingen na te komen.

Artikel 4. Welke persoonsgegevensgegevens gebruikt Sowdan?

Sowdan verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • IBAN-nummer

 • Ip adres

 • App versie

Artikel 5. Maakt Sowdan gebruik van cookies?

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijke wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten en Google daarbij verboden de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Ook hebben wij het doorsturen van IP-adressen naar Google via Analytics uitgeschakeld.

Artikel 6. Verwerkt Sowdan ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, die bijvoorbeeld zien op gezondheid, strafrechtelijk verleden of geboorteland. Deze gegevens worden niet door Sowdan verzameld en/of Verwerkt.

Artikel 7. Hoe gaat Sowdan met de persoonsgegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn Verwerkt.

Soms schakelt Sowdan derden in die in onze opdracht persoonsgegevens bewerken. Deze derden kunnen alleen worden ingeschakeld als dat past bij het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn Verwerkt door Sowdan. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketing doeleinden. Daarnaast kan deze derde alleen de opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.

Dit geldt in ieder geval ten aanzien van:

 • de diensten die iDEAL levert ten aanzien van het uitvoeren van betalingen en/of betaalverzoeken.

 • de software die de Diensten van Sowdan ondersteunen

De persoonsgegevens worden niet gegeven, verkocht of verhuurd aan derden. Dit staat los van de mogelijke situatie dat Sowdan – als organisatie – wordt verkocht aan een derde. Hierover wordt u in dat geval tijdig op de hoogte gebracht.

Dit Statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van een link met de site van Sowdan zijn verbonden. Sowdan kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy statements van deze websites te lezen voordat u gebruik maakt van deze websites.

Artikel 8. Welke regels gelden voor Sowdan bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij Verwerking van persoonsgegevens in Nederland is de Sowdan gebonden aan:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • de Telecommunicatiewet.

Artikel 9. Inzien persoonsgegevens

De Gebruiker kan zijn opgeslagen persoonsgegevens steeds inzien door in te loggen in de App van Sowdan. De Gebruiker kan de gegevens in dat geval ook aanpassen of verwijderen. Mocht de Gebruiker de gegevens verwijderen, dan is het daardoor echter niet meer mogelijk om gebruik te maken van de diensten van Sowdan. De Gebruiker kan tevens een mail sturen naar info@sowdan.com om zijn persoonsgegevens op te vragen.

Artikel 10. Persoonlijke aanbiedingen

Sowdan kan de persoonsgegevens gebruiken voor promotieactiviteiten. Op basis van deze gegevens kan Sowdan persoonlijke aanbiedingen doen, zoals het aanbieden van financiële producten en/of diensten.

Artikel 11. Vragen

Voor vragen over het Privacybeleid van Sowdan of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) de persoonsgegevens kan Gebruiker te allen tijde contact opnemen met Sowdan op info@sowdan.com. In dat geval zal Sowdan vragen naar adequate identificatie, teneinde misbruik te voorkomen.

Bij wijzigingen of aanvullingen op dit Privacy Statement zal Sowdan een aangepast Statement op haar Website plaatsen. Wij raden u aan dit Statement derhalve met regelmaat te lezen, zodat u op de hoogte bent en blijft van eventuele wijzigingen of aanvullingen.